Basles.be » Ons privacybeleid
Ons privacybeleid
Verzameling en registratie van persoonsgegevens

In principe kan u deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de site of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt.

Bezoekers van deze site kunnen zich via deze site registreren. Door registratie op deze site zijn de persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor basles.be. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, emailadres, telefoon, etc.) die bezoekers bij de registratie ingeven, worden opgenomen en verwerkt in het ledenbestand van basles.be.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

Minderjarigen

basles.be let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

basles.be moedigt minderjarigen die de website bezoeken aan, hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan basles.be door te sturen.

basles.be moedigt minderjarigen aan die zich wensen te registreren om het privacybeleid van basles.be tezamen met hun ouders of voogden aandachtig te lezen alvorens zich op deze website te registreren.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem i.p.v. hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij hen aan enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van basles.be nodig zijn.

Minderjarigen kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens inzien, verbeteren en zich tegen het gebruik hiervan verzetten, zulk op eenvoudig verzoek gericht aan basles.be gebruik makende van het contactformulier.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen van basles.be (acties, promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

basles.be zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

basles.be bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen.

Doorgeven van gegevens aan derden

Wij houden het simpel: uw gegevens worden niet, en zullen nooit, doorgegeven worden aan derden.

Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd via het gebruikerspaneel.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 inzake persoonlijke gegevens en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de site zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De site zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databanken wet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan basles.be.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de site zelf noch de op de site aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij basles.be hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating heeft verleend.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon staat, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar de site van basles.be al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten op voormelde werken af aan basles.be.

Sites die niet tot basles.be behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de sites van basles.be. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende site van basles.be en dus zonder dat de pagina’s in een frame van een andere site verschijnen. Voor gebruik van logo's dient vooraf toestemming gevraagd aan het desbetreffende medium.

Interactiviteit

Door berichten te posten verleent de indiener impliciet zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de nieuwsbrief.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet hoeft te verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de sites van basles.be :

  • - Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan
  • - laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen
  • - schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden.
  • - Hacken of poging tot hacken van de sites van basles.be is absoluut verboden en wordt vervolgd.
  • - Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een bezoeker van de basles.be van mening is dat bepaalde informatie op deze sites een wederrechtelijk karakter vertoont, wordt hij verzocht om contact op te nemen via het contactformulier. In geval van klachten over vermeend onwettig gedrag van de gebruiker, kan het IP-adres van de gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden

Ieder gebruik van de sites van basles.be is onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden en bepalingen. Het loutere gebruik van de site houdt in dat de gebruiker (zij het bezoeker of klant) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de site en van de diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. basles.be behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal worden bekendgemaakt op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Beperking van de aansprakelijkheid

basles.be streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in de nieuwsbrief of op de sites garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

basles.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving t.a.v. gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

basles.be is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, etc…

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto's berust respectievelijk bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de maker van de foto.

Schade

basles.be is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de site. In het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze sites.

Links naar andere sites

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden kan basles.be op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom ed.

Beschikbaarheid van de site

basles.be stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. basles.be behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kan basles.be aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiële compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van basles.be.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de sites van basles.be en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.